KRONIKK valg. Dette må ses i sammenheng med at yrker med høy deltidsandel også har høyt sykefravær/stor andel uføretrygdede. Særlig ser vi dette innenfor helse- og omsorgssektoren. Helsebetinget deltid, sett i sammenheng med høyt sykefravær, er en alvorlig arbeidsmiljøutfordring i denne sektoren. Når kvinner reduserer sin arbeidstid som en mestringsstrategi i forhold til egen helse, innebærer det en privatisering av arbeidsmiljøproblemer. Det fins kvinner som anser det som et gode å bli forsørget og enten stå utenfor arbeidsmarkedet, eller kun delvis å prioritere ordinært lønnsarbeid. Når deltidsbruken er såpass omfattende i kvinnedominerte sektorer, henger det sammen med at både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden innenfor disse sektorene historisk sett har hatt Illustrasjon: Per Ragnar Møkleby sammenfallende interesser av deltidsbruken. Deltidsansatte gir en svært fleksibel arbeidsstyrke for arbeidsgiver. Deltid har også vært en måte for kvinner å gradvis gå fra ubetalt arbeid i hjemmet til ordinært lønnsarbeid. DEN MEST ÅPENBARE følgen av deltid er inntektstapet. Lønnsnivået i de sektorene der deltid er mest utbredt, gjør det vanskelig å klare seg økonomisk uten full stilling. De fleste deltidsarbeidende kvinner er avhengig av å bli forsørget av ektefelle eller samboer. Deltid bidrar dermed til å opprettholde tradisjonelle kjønnsroller og er et hinder for likestilling mellom kjønnene. Kvinners deltidsarbeid er den viktigste årsaken til at kvinner kommer dårligere ut enn menn når de blir pensjonister. Det er ikke nødvendigvis urimelig. Dersom kvinner av ulike årsaker selv velger å arbeide deltid, må de akseptere at det får følger for hvor stor pensjon de får. Derimot må det ikke være slik at kvinner som tar det ansvaret arbeidsgiver burde tatt, og reduserer arbeidstiden for å holde ut i en tung jobb, i tillegg ender opp med en lav pensjon. JEG MENER det må være et viktig mål for fagforeningene innen de kvinnedominerte sektorene å gå sammen om å forsøke å påvirke arbeidsgiverne både i forhold til fortrinnsrett, tilrettelegging og organisering av arbeidet. I den sammenheng er det viktig å sikre en arbeidssituasjon som gjør at de ansatte kan jobbe full stilling uten å ødelegge helsa. Fagbladet 6-7/2007 > 53 fbaargang2007 fbseksjonSAM