NYTT > FLERE MEDLEMMER Selv i feriemåneden juli økte medlemstallet i Fagforbundet med 187 til totalt 293.211 medlemmer. For første gang øker forbundet med flere yrkesaktive medlemmer enn totalt antall medlemmer. > ENGASJERTE KVINNER Kvinner i helsevesenet engasjerer seg i lokalpolitikk. Hver tredje kvinne på valglistene i Sogn og Fjordane arbeider innen helse- og sosialsektoren, melder NRK Sogn og Fjordane. – Kvinner i helsevesenet blir engasjert i lokalpolitikk fordi de ser at det nytter, mener valgekspert Knut Henning Grepstad. > FLERE PÅ HELTID Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall ansatte som jobber tilnærmet heltid i omsorgstjenesten har økt med 10.000 personer, eller om lag 20 prosent fra 2004 til 2006. Antall årsverk i samme periode har økt med 7800. Utviklingen er spesielt gledelig for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere hvor økningen i antall ansatte med tilnærmet heltid er nærmere 30 prosent på to år. At flere får tilbud om hel stilling er også viktig for rekruttering av framtidige helsefagarbeidere til omsorgstjenesten. > FLERE INNVANDRERE I JOBB Antall førstegenerasjonsinnvandrere i jobb økte fra 57,1 prosent i fjerde kvartal 2005 til 60,1 prosent i fjerde kvartal 2006. I absolutte tall er det snakk om en vekst på 21.600 sysselsatte. I hele befolkningen økte sysselsettingsprosenten fra 68,5 til 70 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå. Innvandrermenn hadde en sysselsettingsprosent på 65,7, mens kvinnene lå på 54,5 prosent. I hele befolkningen var andelene henholdsvis 73,3 og 66,6 prosent. 4 > Fagbladet 8/2007 Foto: Sissel M. Rasmussen – Ille for de eldre – Noe er hakkende galt! sier valgforsker Frank Aarebrot til det store spriket i synet på eldreomsorgen mellom ordførere og ansatte. Han etterlyser varslere. Valgforsker og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot, har lest undersøkelsen Synovate MMI har utført for Fagbladet og Sykepleien. Ni av ti ordførere mener at eldreomsorgen er god eller meget god, mens under halvparten av de ansatte mener det samme. Han er ikke overrasket over at ordførerne og de ansatte ser ut til å leve i to verdener. – Jeg er heller trist over at jeg ikke er overrasket, nyanserer han. At 90 prosent av ordførerne har deltatt i undersøkelsen mener han gir et unikt materiale og går god for konklusjonene i undersøkelsen. Sitter på kontoret – En god ordfører skal jo skjære gjennom. Når misnøyen er så stor blant de ansatte, så skulle man trodd at ordførerne var klar over det. De sitter nok for mye på kontoret. At de uttrykker at det er bedre enn det er, er ille for de eldre. Aarebrot mener ordførerne er godtroende og tipper at folk flest MÅ VARSLE: De ansatte er for lojale mot sjefene og for lite lojale mot pasientene, mener valgforsker og professor Frank Aarebrot er mer enig med de ansatte enn politikerne. – Ikke onde – Jeg tror ikke ordførerne er onde, men de føler de bruker penger på eldreomsorg og tror det virker. De har ikke god nok oversikt over hva som skjer administrativt. De ansatte føler de er omgitt av administrative sjefer som ikke forstår deres situasjon. Men de ansatte banker heller ikke på dørene til ordførerne. – Hvorfor kommer kritikken fra de ansatte fram først i anonyme undersøkelser? undrer Aarebrot og etterlyser flere varslere i helsevesenet. – De som skifter på sengene og bærer på pasientene vet jo best hvor skoen trykker. Men de ansatte er for lojale mot sjefene og for lite lojale mot pasientene. Aarebrot legger mye av skylden på blårussen, altså økonomene – eller New Public Management. Snakk med de ansatte Aarebrot anbefaler alle listetoppene å snakke med de ansatte. – I kommunevalgkampen må de ta hensyn til hvordan eldreomsorgen er, ikke hvordan de tror den er. De ansatte må være mindre redd for å si fra, oppfordrer han. • Les mer side 8 Tekst: MARIT FONN å forbedre forholdene for folk. Privat deltakelse har som oftest vært svært skuffende når det gjelder å fylle behovene, slår OECD fast i publikasjonen Policy Insights i april i år. I tillegg slår OECD fast at i de fleste land vil regjeringen måtte fortsette å subsidiere vann- og avløpssektoren.    RRH OECD: Når ikke tusenårsmålene I en publikasjon fra OECDs utviklingssenter slås det fast at det er usannsynlig at Afrika vil kunne nå FNs tusenårsmål når det gjelder drikkevann og sanitæranlegg. Tusenårsmålene er FNs oppskrift for hvordan man skal bekjempe fattigdommen i verden. Selv om ti millioner mennesker årlig får tilgang til forbedret drikke- vann i området sør for Sahara, vokser befolkningen raskere, slik at antall mennesker uten tilgang til trygt drikkevann har økt med 60 millioner de siste 15 årene. Både budsjettene i de enkelte landene og utviklingshjelp har vært utilstrekkelig for å få til nødvendige investeringer. Det er først og fremst finansieringen som gjør det umulig fbaargang2007 fbseksjonHEL