JANS HJØRNE    NYTT Magid- dommen ankes Sandefjord kommune anker dommen i Sabah Magid-saken inn for Agder lagrett. Sandefjord kommune ble i juni dømt til å betale en bot på 40.000 kroner for å ha hatt sosiolog og Fagforbundsmedlem Sabah Magid i sin tjeneste etter at arbeidstillatelsen ikke lenger var gyldig. – En umenneskelig dom, sier Fagforbundets Eddie Whyte. – Altfor streng aktsomhetsvurdering i forhold til kommunen, sier kommuneadvokat Ivar Otto Myhre, som har anket saken. Boten halvert Påtalemyndighetene la opprinnelig ned påstand om å ilegge Sandefjord kommune 80 000 kroner i bot for å ha hatt kurdiske Sabah Magid ansatt etter at han fikk avslag på sin søknad om asyl, og dermed ikke lenger hadde lovlig arbeidstillatelse. Etter rettens mening var boten i forelegget for høy. Retten legger vekt på at skylden ligger i «nedre sjikt av det som kan betegnes som grov uaktsomhet» , og at kommunen ikke har hatt profittmotiv. Kommunen har vært i god tro NY RUNDE: Sabah Magid får støtte fra både Sandefjord kommune og Fagforbundet. om at Sabah Magid kunne fortsette sitt arbeidsforhold mens han anket på avslaget om asyl. For streng – Kommunen blir vurdert altfor strengt i forhold til begrepet grov uaktsomhet. Etter min oppfatning tar retten altfor lite hensyn til lovgivers mening, nemlig at dette skal ramme bakmenn som profiterer på ulovlig arbeidskraft, ikke en kommune som skal hjelpe folk, sier kommuneadvokat Ivar Otto Myhre til Fagbladet. Kommuneadvokaten frykter det blir vanskelig for utlendinger å få jobb hvis denne dommen blir stående. – Arbeidsgivere vil etter dette være redd for å gi folk med midlertidig arbeidstillatelse jobb, sier Myhre. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Forhandler om tariffavtale Fagforbundet og Utdanningsforbundet er inne i forhandlinger med det privateide franchisekonseptet Trygge Barnehager om hovedavtale og hovedtariffavtale for de ansatte i de rundt femti barnehagene. Hilde Løkholm i Fagforbundets forhandlingsenhet sier til Fagbladet at forhandlingene skal intensiveres utover høsten, med håp om et snarlig resultat. Hun forventer en løsning på senhøsten. – Om vi blir enig om innholdet, gjenstår derimot å se. Vi vet at spørsmålet om økonomi vil bli vanskelig, og vi er foreløpig ikke i posisjon til å forhandle om lønn, uttaler hun.    SL Ikke velg bort jobben din Frps ordførerkandidat i Oslo, Svenn Kristiansen, utelukker all tvil om hva Frp vil gjøre dersom de får makt: Alle sykehjem og omsorgsboliger skal drives av private, og de 7000 ansatte i eldreomsorgen skal de kvitte seg med. Frp-formann Siv Jensen syns Oslo-planen er helt grei. Men hva med valgfriheten Frp smykker seg med da? Hvis alle kommunale tilbud er borte, kan vi ikke lenger snakke om valgfrihet. Valgfrihet betyr at det må være overskudd av tilbud, alltid ledige plasser og nok ansatte slik at pleietrengende ved behov kan velge akkurat det de vil. Syns Frp at det er god bruk av samfunnets ressurser? Tror de virkelig at private tilbydere vil sitte med ledig kapasitet i påvente av at noen skal få behov for hjelp? Det blir ikke mye inntjening «Får Frp makt, vil verken innbyggere eller ansatte i løpet av kort tid kjenne igjen det norske velferdssamfunnet.» av slikt, noe som er hovedmålet for Frp som mener at omsorg er en vare noen skal tjene mye penger på. Frp-politikk vil rasere velferden. Får Frp makt, vil verken innbyggere eller ansatte i løpet av kort tid kjenne igjen det norske velferdssamfunnet. JAN DAVIDSEN, FORBUNDSLEDER Det er god Frp-politikk å overføre store velferdsoppgaver til staten og ribbe kommunekassene. Får de gjennomslag for dette, vil det bety at seks av ti kroner overføres fra kommunene til staten (Aftenposten 10.8.07). Forslaget innebærer at ikke bare lokalpolitikere fratas makt, innbyggere og ansatte vil også få mindre innflytelse over velferdstjenestene. Et paradoks er Frps påstander om at de er et parti for folk flest, mens en statliggjøring av velferdsoppgavene vil minske nærheten mellom de som bestemmer og de som mottar tjenestene. For ansatte kan forslaget bety at de må skifte jobb, og at kommunene sitter igjen med et bestillerkontor bemannet med jurister og økonomer. Byråkratisering, pulverisering av ansvar og høye skott mellom tjenester som burde samhandle, er andre konsekvenser. Det verste er likevel at kvaliteten på tjenestene går ned, og at alt blir dyrere. Valgdagen står for døren. For velferdsstatens framtid, for innbyggere og ansatte er det avgjørende med en fortsatt satsing på kommunene. Siden de rødgrønne vant valget i 2005 har kommunene fått tilført ti milliarder kroner ekstra. Bedre tjenester er resultatet, selv om det fortsatt er et stykke igjen til alt er slik det skal være. Ikke velg bort jobben din, stem rødgrønt! Fagbladet 8/2007 > 7 fbaargang2007 fbseksjonHEL