TEMA    KVALITET I ELDREOMSORGEN ANSATTE I ELDREOMSORGEN: –Tilbudet er ikke godt Ni av ti ordførere mener kvaliteten i eldreomsorgen er bedre i deres kommune enn den var for ti år siden. En av fire ansatte mener at tilbudet er blitt dårligere. Tekst: EVEN TØMTE Foto: TOR ERIK H. MATHIESEN 88% Bedre 50% Den samme 21% Verre 24% SPØRSMÅL: Hvordan er kvaliteten på eldreomsorgen i din kommune sammenliknet med for ti år siden? 9% Til tross for at regjeringen har gitt kommunene et betydelig økonomisk løft de to siste årene, mener de ansatte at eldreomsorgen er for dårlig. – Det er ganske utrolig at ni av ti ordførere sier at eldreomsorgen er blitt bedre når vi vet om Bondevikregjeringens dramatiske sultefôring av kommunene, sier Fagforbundets 1. nestleder Gerd Kristiansen. – Den rødgrønne regjeringen har bidratt til å snu en langvarig negativ utvikling, som har ført til 4500 flere ansatte. Nå må lokalpolitikerne sette seg inn i forholdene og benytte anledningen til å lage en god eldreomsorg, sier hun. Eldreomsorgen i kommunene er en historie om et tilbud som stadig blir bedre – hvis man betrakter den gjennom vinduet på et ordførerkontor. Ni av ti ordførere mener nemlig at kvaliteten på tilbudet er blitt bedre det siste tiåret. Det går fram av en undersøkelse blant ordførere og ansatte i eldreomsorgen, gjennomført for Fagbladet og Sykepleien. – Politikerne har et urealistisk bilde av tilbudet til eldre, mener Gerd Kristiansen – Jo lenger borte i systemet du befinner deg, jo vanskeligere er det å få et korrekt bilde av situasjonen. Det burde være obligatorisk for politikere å hospitere på arbeidsplasser rundt om i kommunen så de får et litt mer fullstendig bilde av hvordan tilstanden er. Lav bemanning og få plasser Spør man de ansatte, er nemlig bildet et annet: Mange forteller at mangel på personell og dårlig tid tærer på kvaliteten. En firedel av de ansatte svarer at kvaliteten på deres arbeidsplass er blitt verre enn den var for ti år siden. Bare halvparten mener kvaliteten har bedret seg, mens en av fem mener det ikke har skjedd noen endring. Over halvparten av dem som syns det er blitt verre, sier grunnen er at det er blitt mindre personell. En av tre nevner tidspress og for lite tid per bruker. Et gjennomgangstema i svarene er at knappe ressurser setter kvaliteten under press. 19 av 20 ansatte, og fem av ti ordførere, syns bemanningen er for lav. Ni av ti ansatte, men bare fire av ti ordførere, mener det er for få institusjonsplasser. Optimistiske ordførere Ordførerne har ikke bare et mer rosenrødt bilde av eldreomsorgen i dag, de er også mer optimistiske til framtida. Ingen ordførere, men 13 prosent av de ansatte, tror at kvaliteten på eldreomsorgen vil bli verre om fire år. 2% Tre av fire ordførere og fire av ti Ordførere Ansatte Ordførere Ansatte Ordførere Ansatte 8 > Fagbladet 8/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL