AKTUELT Refleksjon og mestring Innflytelse og sosial støtte øker de ansattes engasjement og reduserer risikoen for slitasje og utbrenthet. Det mener Nina Amble og Elisabeth Gjerberg som på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet et refleksjonsverktøy for mestring i pleie- og omsorgssektoren. De er begge forskere med tilknytning til Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). – Vi har kalt håndboka Hjerte – hode – hender fordi vi mener at det hjertet føler, kan hodet bearbeide og bruke slik at hendene kan utføre bedre tjenester, sier Nina Amble. Hun tror refleksjon og samtaler med gode kolleger kan øke graden av mestring. Dette er en håndbok som skal hjelpe dem som ønsker det, å komme i gang med refleksjon knyttet til arbeidsoppgaver. KES Funksjonshemmede diskrimineres En av fire funksjonshemmede arbeider innen helse og sosial, mens i bygg og anlegg og IKT er henholdsvis sju og fire prosent i arbeidsstokken funksjonshemmede, viser tall fra Arbeidsforskningsinstituttet. Tallene går fram av undersøkelsen Funksjonshemmede, arbeid og velferdsstat, som ble presentert på seminaret Corporate Social Responsibility ( CSR) 27. juni. Den viser et gap mellom holdninger og evne til å sette dem ut i livet. Arbeidsgivere sier de har jobber som passer for personer med nedsatt funksjonsevne, og er villig til å ansette slike. Likevel står mer enn halvparten av funksjonshemmede i yrkesaktiv alder utenfor arbeidsstyrken. Fungerer IA-avtalen? – Lite tyder på at arbeidsgivere ser på nedsatt funksjonsevne som noe problem når kvalifikasjonene er der. Den gode viljen i helse er som forventet, fordi bransjen tar seg av funksjonshemmede og produserer slike selv. Ansattes kompetanse er også viktig her. Over halvparten av de spurte arbeidsgiverne (59%) sier at IA-avtalen har gjort det lettere å ha funksjonshemmede i arbeid. Er IA-avtalen likevel god nok som møteplass? Hvordan kan eventuelt dialogen om mulighetene styrkes, utfordrer Afi-forsker Steinar Widding. Inkludering eller diskriminering De siste årene har det vært økende oppmerksomhet om virksomheters sosiale ansvar. Corporate Social Responsibility (CSR) er blitt et begrep i næringslivet, og tar utgangspunkt i at bedrifter har et bredt samfunnsansvar utover NY RAPPORT: Afi-forsker Steinar Widding står bak undersøkelsen om funksjonshemmede i arbeidslivet. økonomiske verdier. Den norske IA-avtalen legger til grunn at virksomheter tar sosialt ansvar for å inkludere utsatte grupper. Den bygger på frivillighet, og det fins ingen regulering av virksomheters ansvar for inkludering ut over arbeidsmiljølovens bestemmelser om diskriminering i arbeidslivet. Funksjonshemmet er her definert som: lese- og skrivevansker, rullestolbrukere og andre former for fysisk funksjonsnedsettelser, psykiske problemer, tunghørte/døve, svaksynte/blinde, samt andre former for funksjonsnedsettelser. Tekst og foto: HJØRDIS PRESTKVERN Kritisk til regler for forebygging av selvmord Mental Helse ber Sosial- og helsedirektoratet revurdere forslag til retningslinjer for forebygging av selvmord innen psykisk helsevern. Organisasjonen etterlyser samarbeid mellom psykisk helsevern og kommunehelsetjenesten samt nettverkssamarbeid. I høringsuttalelsen fra Mental Helse til Utkast til nasjonale retningslinjer for helseforebygging i psykisk helsevern heter det blant annet: «Vi stiller oss undrende til Kunnskapsoppsummeringen som ikke mer generelt tar for seg forskning som fokuserer på hva som hjelper mennesker som sliter psykisk. [...] Bedringsforskning legger stor vekt på det å gi det enkelte menneske en opplevelse av å mestre eget liv, fokusere på ressursene i nettverket og sikre en bred samhandling i hjelpeapparatet for å bidra til bedring av det enkelte menneskes liv.» Mental Helse mener eksisterende kunnskap gir grunnlag for å legge hovedvekten på åpne dialoger, menneskelig nærhet, utstrakt nettverkssamarbeid og multisystemisk terapi.    KES 28 > Fagbladet 8/2007 Gaustadklubben med nytt stipend Gaustadklubben har opprettet et nytt stipend for å fremme arbeidet med Det Gode Asylet. Eduard Myska og Gaustad sykehus’ teatergruppe er de første som mottar stipendet på 25.000 kroner. – Vi vil sette fokus på noe av det gode arbeidet som gjøres for mennesker med psykiske lidelser på våre psykiatriske sykehus. Behandling er mer enn piller. Kultur og kunstnerisk uttrykk som stipendmottakerne står for er et godt eksempel på det, sier leder fbaargang2007 fbseksjonHEL