AKTUELT Foto: Privat i Gaustadklubben, Are Saastad. Formålet med Gaustadklubbens stipend er å fremme Det Gode Asylet – et fristed der mennesker med psykisk sykdom kan møte skjermete og gode omgivelser, i en atmosfære av humanisme, omsorg og medmenneskelighet. Teaterinstruktør Eduard Myska får et studie- og reisestipend på 15.000 kroner som takk for mange års utrettelig arbeid med Gaustads teatergrupper for pasientene, og med et sterkt håp om at han fort- setter sitt viktige arbeid. Samtidig får teatergruppa Den Røde Gren, der tidligere og nåværende pasienter er skuespillere, 10.000 kroner i turnéstøtte. – Dette er fantastisk og rørende. Jeg ønsker å skape et varig kulturhus der mennesker med psykiske lidelser kan utfolde seg kreativt. Reisestipendet vil jeg bruke til å lære noe innenfor dette området, sier en glad Eduard Myska til Fagbladet. Tekst: MONICA SCHANCHE GIR STYREHONORAR TIL MEDLEMMENE Gaustadklubbens leder Are Saastad mottar et honorar på 88.000 kroner for å sitte i helseforetakets styre. Det har han valgt å gi til et utdanningsfond og et stipend for medlemmene. – Det er en protest mot de pengene man får slengt etter seg. I en tid med Hydro-ledere som tar imot svimlende utbetalinger, må fagbevegelsen markere andre verdier, sier Saastad.    MoS Teaterinstruktør Eduard Myska. Arkivfoto: Karin E. Svendsen Entusiasme og kvalitet – Vi trenger kompetente personer i kommunehelsetjenesten. Satser vi på disse, får vi fornøyde brukere, fastslo førstelektor Tone Elin Mekki under avslutningen av det meget vellykkede Evukprosjektet i Hordaland. Prosjektet har vært finansiert av Sosial- og helsedirektoratet og er et samarbeid mellom deltakerkommunene og Høgskolen i Bergen. Raymond Turøy fra Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Hordaland har fulgt prosjektet fra starten og er meget fornøyd. – Målet har vært å bedre kvaliteten på kommunenes pleie- og omsorgstjenester. Dette skulle gjøres ved å øke rekrutteringen og få flere til å bli i jobbene gjennom å tilby systematisk kompetanseutvikling, forteller han. Godkjent som fagskole 85 hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, sykepleiere og vernepleiere i de fire kommunene Austevoll, Kvam, Lindås og Tysnes har deltatt i etterutdanningen. For høgskolegruppene har utdanningen gitt inntil 60 studiepoeng, mens VELLYKKET PROSJEKT: Hjelpepleier Lillian Kvamsøy er en av dem som har fått faglig påfyll. programmet for hjelpepleierne og omsorgsarbeiderne er godkjent som fagskole. De faglige fordypningsprosjektene som studentene har deltatt i, har gitt mer kunnskap om en rekke forhold i kommunehelsetjenesten. Verdig alderdom Festtaler på avslutningsseminaret, Inge Eidsvåg, sa at det kanskje var på tide å melde flytting til en av de fire Hordaland-kommunene. Dersom kvaliteten og entusiasmen som helsearbeiderne i disse kommunene viste her, også gjenspeiler seg i praksis, vil nok han kunne gå en verdig alderdom i møte. Dårlig bekvinning Professor Halvard Vike fra Universitetet i Oslo har sammen med Runar Bakken og Heidi Haukelien forsket på prosjektet underveis. – Dette prosjektet er begynnelsen på en god fortelling, men bemanningssituasjonen eller bekvinningssituasjonen er uakseptabel, og det må det gjøres noe med, sa Vike. Han kritiserte også de som hevder at det ikke er noen sammenheng mellom kvalitet og kompetanse i kommunehelsetjenesten. Kvalitet må være i bunn. Dette krever på sin side en forpliktelse fra staten overfor kommunene, fastslo han. Ordfører i Lindås, Tove Brandvik, la i sitt innlegg vekt på at det er uakseptabelt med alle de lave stilingsbrøkene i den kommunale helsetjenesten. Tekst: JOHNNY DAUGSTAD Fagbladet 8/2007 > 29 fbaargang2007 fbseksjonHEL