Har det best i små kommuner Er du eller har du planer om å bli pleietrengende? Da gjør du lurt i å bo i distriktsnorge, skal man tro Fagbladets undersøkelse blant ordførere og ansatte i pleie- og omsorgstjenestene. Tekst og foto: EVEN TØMTE Sel kommune i Nord-Gudbrandsdalen vil ikke ha ufaglærte i omsorgen. Dersom du får jobb uten fagutdanning, plikter du å gjennomføre relevant utdanning i løpet av to år. – Hvis ikke setter vi hardt mot hardt, sier ordfører Dag Erik Pryhn fra Arbeiderpartiet. Han spøker ikke. Folk som ikke vil utdanne seg risikerer å «fases ut som fast ansatte», forteller ordføreren. De som allerede er ansatt får dekket studieavgift og litteratur for å ta fagutdanning. Heltidsansatte kan ta fri med lønn. Resultatet kan leses i statistikken: Over åtte av ti ansatte – 83 prosent – i pleie- og omsorgstjenestene har formell kompetanse. I landet som helhet er tallet sju av ti. – Jeg tror det er viktig for den enkelte medarbeideren. Og som tilbyder av omsorgstjenester er kommunen selvsagt opptatt av å ha mest mulig kompetent og sjølgående arbeidskraft, sier ordføreren. Et steinkast unna ordførerens kontor på kommunehuset i Otta sentrum bygges et distriktsmedisinsk senter. Her skal det blant annet komme ti sårt tiltrengte sykehjemsplasser, som har stått på vent i flere år. Neste høst skal bygget stå ferdig. Ekstra lommepenger fra den rødgrønne regjeringen var det som skulle til for å sette i gang. – Det er til dels et bevisst valg at vi ikke har flere sykehjemsplasser. Vi ønsker å satse mer på andre tilbud, som omsorgsboliger og hjemmesykepleie. Men samtidig er det for få plasser slik det er i dag. Vi merker som alle kommuner at folk blir skrevet ut tidligere fra sykehusene, og det kommer til å bli flere eldre i årene som kommer, forteller ordføreren. Mest fornøyd i små kommuner Dersom du er eller har planer om å bli pleietrengende, gjør du lurt i å bo i distriktsnorge. Både politikere og I undersøkelsen er ansatte og ordførere spurt om deres opplevelse av kvaliteten på omsorgstilbudet. Den deler kommunene inn i tre kategorier: under 10.000, 10–25.000 og over 25.000 innbyggere. Ni av ti ordførere og seks av ti ansatte mener deres kommune er en «De som har store stillinger, er de som har jobbet her i 30 år.» Åshild Kjøk, tillitsvalgt,på Sel sjukeheim «kvalitetskommune» når det gjelder eldreomsorgen. Både ordførere og ansatte i små kommuner syns i størst grad kvaliteten er god. ansatte i omsorgstjenestene oppfatter nemlig omsorgstilbudet som bedre i små kommuner, skal vi tro en undersøkelse gjennomført av Synovate MMI for Fagbladet og Sykepleien. I små kommuner mener nesten alle ordførerne det er en kvalitetskommune, mens bare tre av fire mener det samme i store kommuner. Ansatte i små kommuner har også 30 > Fagbladet 8/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL