en mer positiv oppfatning av hvordan kvaliteten på omsorgstjenestene har utviklet seg det siste tiåret. Seks av ti ansatte i små kommuner mener kvaliteten på deres arbeidsplass har blitt bedre, mot halvparten i store kommuner og bare fire av ti i de mellomstore kommunene. Ordførere i små kommuner er mer fornøyd enn sine kolleger i byene, og de ansatte i småkommunene er mest fornøyd med antallet institusjonsplasser og om det er nok faglært personell. De har også størst tro på at deres kommune vil klare å styrke demensomsorgen. De store kommunene skåret derimot bedre på enkelte spørsmål om planlegging. Ansatte i store kommuner oppgir i størst grad at det fins et systematisk opplegg for å heve kompetansen blant personalet. De store kommunene har også bedre opplegg for systematisk lederutvikling, og flere store kommuner enn små oppgir at de har en plan for å avskaffe ufrivillig deltidsarbeid. – Kort, stabilt og gjennomsiktig Vi befinner oss på Sel sjukeheim i Otta. En god tredel av medlemmene til Fagforbundets hovedtillitsvalgte Mona Hjellet jobber her. De vi treffer er enig med respondentene i Fagbladets undersøkelse: smått er godt. Stabilitet blant de ansatte. Gjennomsiktighet. Kort vei til beslutningstakerne, sier de og nikker til hverandre. – Vi har ansatte i tre generasjoner her. Bestemor, mor og datter, forteller hjelpepleier og tillitsvalgt Åshild Kjøk. Men hun hadde ikke vært tillitsvalgt hvis hun ikke visste å sette fingeren på det som kan forbedres. I likhet med mange kommuner sliter også Sel med mange små stillinger og ufrivillig deltidsarbeid. – De som har store stillinger, er de som har jobbet her i 30 år, sier hun. Ordfører Pryhn er ikke uenig. – Vi har vært for dårlige til å gjøre noe med dette, sier han. Nå har ordføreren – i likhet med alle sine kolleger fra Arbeiderpartiet – fått brev fra statsministeren med formaning om å gripe fatt i problemet. De har satt ned en gruppe med representanter fra administrasjon og ansatte som skal ordne opp. Men det kommer til å «utløse en del økonomi», som Pryhn uttrykker det. – Det krever også en fleksibilitet i tilnærmingen fra de ansatte. Skal vi få til dette, krever det at de ikke låser seg fast i gamle måter å tenke på. FORNØYD: Anne Olsen har bodd på Sel Sjukeheim i to år. – Her er det pent, og maten er god. Jeg har ikke noe å klage på, forteller hun. Fagbladet 8/2007 > 31 fbaargang2007 fbseksjonHEL