STILLINGSMARKEDET NORDBERGHJEMMET – nyombygget sykehjem Nordberghjemmet er et somatisk sykehjem eiet av en stiftelse tilknyttet Nordberg menighet. I november flyttet vi inn i vårt nyoppussede sykehjem med enerom til alle beboerne. Sykehjemmet har 66 beboere og 21 dagsenterplasser. Sykehjemmet består av tre avdelinger med 22 beboere i hver avdeling. Avdelingene er inndelt i tre mindre enheter med 7 eller 8 beboere pr. enhet. Nordberghjemmet drives med driftstilskudd fra Oslo kommune. Vi har ledige stillinger som: OFF.GODKJENT HJELPEPLEIER/ OMSORGSARBEIDER • 100% fast stilling med dag-/kveldsvakter og arbeide hver 3. helg. OFF. GODKJENT HJELPEPLEIER/ OMSORGSARBEIDER • 50% fast stilling natt. Nordberghjemmet har et godt fagmiljø med tilnærmet alle stillinger besatt med fagutdannet personale. Det gis muligheter for kreativitet og nytenkning i et godt arbeidsmiljø. Vi kan også tilby leilighet i nær tilknytning til sykehjemmet. Lønn og ansettelsesvilkår i henhold til tariffavtale på HSH-området. Tiltredelse etter avtale. Vi vil også gjerne komme i kontakt med hjelpepleiere som kan ta ekstravakter ved sykehjemmet Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fungerende fagsjef Terje Aadalen tlf 22 70 12 00 Søknad med CV sendes Nordberghjemmet, Carl Kjelsensv. 23 C, 0860 Oslo Søknadsfrist:12. september 2007. Avdeling for Rusrelatert psykiatri og avhengighet, Skjermet enhet for gravide rusmiddelavhengige Hov i Land Avdeling for Rusrelatert psykiatri og avhengighet består av 10 enheter fordelt i Oppland og Hedmark, med virksomhet på Sanderud, Hov i Land og Sørlihaugen på Reinsvoll. Avdelingssjefen har kontor på Sanderud. Avdelingen har som oppgave å gi adekvat behandling i rusfeltet i tråd med rusreformen. Hov i Land er en del av spesialisthelsetjenesten og institusjonen består av to enheter; Skjermet enhet og Familieenheten. Målgruppen til Skjermet enhet er fortrinnsvis gravide rusmiddelavhengige innlagt etter Lov om sosiale tjenester §§ 6.2a, 6.3 eller Lov om psykisk helsevern § 2.1 med opptaksområde for Helseregion Øst. Oslo kommune Sykehjemsetaten Lilleborg Sykehjem Hjelpepleier Utlysningsnr. 140064, Ltr. 18-28. Vil du være med å arbeide i en etat med viktige samfunnsoppgaver? Sykehjemsetaten ble etablert 1. januar 2007 og har ansvar for drift av de kommunale sykehjemmene. Etaten har ca 4500 ansatte og drifter 32 kommunale sykehjem. I tillegg har etaten ansvar for kontraktsoppfølging av private og konkurranseutsatte sykehjem. Sykehjemsetaten skal ivareta en helhetlig oversikt over dagens og fremtidens kapasitetsbehov og utvikle et tjenestetilbud tilrettelagt ulike brukergruppers behov. Etaten vektlegger kvalitet, fag, kompetanse og utvikling. Lilleborg sykehjem har 125 sykehjemsplasser fordelt på 5 poster. Post 3 er en avdeling med 25 langtidsplasser. Det er 5 sykepleierstillinger og 14 hjelpepleierstillinger på posten. Institusjonen har sykehjemsoverlege. Avdelingen har nå en 100% fast hjelpepleierstilling ledig. Vi kan tilby godt fagmiljø fokus på fag og kvalitet godt arbeidsmiljø hvor ansatte trives. Vi er på jakt etter en kollega som er autorisert hjelpepleier/ omsorgsarbeider er faglig engasjert og postiv innstilt har gode samarbeidsevner og motivasjon til å arbeide med eldre ser muligheter der andre ser begrensninger. Arbeidstiden er 35,5 t/u turnus, med arbeid hver 3. helg. Lønnstrinn 18-28. Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt. Kontaktperson: Linda Karoline Andersen, tlf. 23 42 36 23, 23 42 36 13, e-post: linda.karoline.andersen@sye.oslo.kommune.no Søknad sendes: Lilleborg sykehjem, Dynekilsgt. 20, 0569 Oslo, gerd.jensen@sye.oslo.kommune.no, innen 07.09.2007 www.oslo.kommune.no Hjelpepleier 40 % fast stilling Sak nr. S 211/07 Menn oppfordres til å søke. Kontaktperson: Enhetsleder Anette Holt Sagvold tlf. 61 12 92 00/ 916 27 292. innen 13. september 2007 Se fullstendig utlysningstekst og søknadsadresse på: www.sykehuset-innlandet.no 36 > Fagbladet 8/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL