FOKUS Fra narkoman til nykter – sju kvinner forteller om sine erfaringer i en masteroppgave. Det er overraskende at fagfolk synes å ha vært lite interessert i den enkelte kvinnes historie. > ASTRI VIKAN Barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Nord-Trøndelag Fokusforfatteren har lagt vekt på tidligere narkomane kvinners egne erfaringer om hva som skal til for å bli rusfri. Hun har skrevet en masteroppgave om dette i faget i helsefremmende arbeid avlagt på Den Nordiske Høgskolen for Folkehelsevitenskap i Gøteborg. Kan fagfolkene lytte? 44 > Fagbladet 8/2007 RUSFORSKNING har i stor grad dreid seg om menn og har også i stor grad dreid seg om kvantitet og hyppighet. De destruktive sidene ved rusmisbruk har dominert. Det er mangel på forskning som handler om kvinners erfaringer som rusmisbrukere, og enda større mangel på forskning som tar utgangspunkt i de som har vært rusmisbrukere, og som nå er nyktre. «Vi kjemper hele tiden for å bevare vår identitet samtidig som vi kjemper for å komme ut av vår rusmisbruk.» SJU KVINNER som var rekruttert fra brukerorganisasjoner fortalte sine historier med utgangspunkt i spørsmålet Kan du fortelle meg om dine erfaringer fra du ble rusavhengig til du nå er nykter? Personlige historier kan være meningsfylte for å finne forståelse og sammenheng i livet, og de er en viktig forutsetning for å skape et liv som nykter. De sju kvinnene representerer en gruppe som til nå har fått liten oppmerksomhet innenfor rusforskning. Deres beskrivelser nyanserer oppfatningen om risikofaktorer for å bli rusmisbruker, synliggjør de vilkår rusmisbrukere lever under og hva som skal til for å bryte seg ut av narkotikamisbruket. Historiene gir bilder av ressurssterke jenter som tidlig ble fanget inn i rusmisbruk. Prosessen fra rusavhengig til rusfri er smertefull. Når de til slutt er nyktre og har kontroll over livet sitt, fortsetter kampen for å vinne andres respekt. «Jeg sitter og soner for det jeg har gjort. For du blir annerledesfolket for resten av livet.» KVINNENE ERFARTE at deres sårbarhet som barn og unge ble oversett av de voksne. Under misbruket levde de et dobbeltliv med trussel om tap av personlig identitet og påført misbruksidentitet. Det er overraskende at fagfolk synes å ha vært lite interessert i den enkelte kvinnes historie, ressurser og personlige identitet. Eksempler på historier om krenkelser og maktmisbruk fra fagfolk kvinnene har vært avhengige av, dominerer selv om det finnes enkelte eksempler på det motsatte. «Før var vi svin, nå er vi bare syke svin.» «Vi møtes med mistro og nedlatenhet overalt.» «Det jeg synes er viktig er hvor utrolig dårlig vi har blitt behandlet.» «Det er veldig nedverdigende å be om hjelp.» GRAVIDITET har representert et positivt vendepunkt og gitt styrke og motivasjon til å bli rusfri. Kampen for å bli sett som mor og få nødvendig støtte til å beholde barnet, er et sentralt tema. Kvinnene opplevde at de på grunn av rusrelatert problematikk ble inkompetanseforklart som mødre av barnevernsarbeidere. «De er som hauken på meg fordi jeg er tidligere misbruker, og da tåles det ingenting. Du må bevise hver jævla dag hvor nykter du er.» Kvinnene ser tilbake på et liv med mange tap, men også med verdifulle erfaringer. De ble utsatt for og utsatte seg selv for ekstreme handlinger fbaargang2007 fbseksjonHEL