SEKSJONSLEDER Kreativ Omsorg 2007 Per Fugelli, professor i sosialmedisin, åpner KreativOmsorg 6. september. Den to dager lange samlingen, som i år er lagt til Gardermoen, er et tilbud til engasjerte ansatte innen helsesektoren. Her serveres gode ideer, kreative løsninger, god mat og mange kilder til ny inspirasjon, ifølge Hermann Albert i Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS). – Vi inviterer til to dager hvor målet er å vise hvordan ansatte kan tilrettelegge for en omsorg som preges av livsglede og livskvalitet. Hermann opplyser at deltakerne i år blant annet vil få høre om stjernestunder ved Masfjorden sjukeheim i Hordaland og kultur og helse i Ørland i Sør-Trøndelag. I tillegg kommer representanter for foreningen Livsglede for eldre og deler sine ideer og erfaringer.    KES Spenstig uke i Malvik Fagforbundet i Malvik i Sør-Trøndelag inviterte medlemmer og andre interesserte til en yrkesfaglig temauke i juni. Opplæringsansvarlig Rita Buran forteller at temaene spente fra god service og takling av vanskelige kunder via matens innvirkning på atferd til forebyggende sikkerhet samt rus og psykiatri. Hovedtillitsvalgt Bente Nilsson syntes programmet var flott, men at frammøtet var skuffende lavt. – Folk hadde problemer med å få fri for å kunne bli med. Vi prøver igjen til neste år, men da må vi få til et bedre samarbeid med arbeidsgiver slik at de ansatte får fri, sier hun. KES Fagforbundet krever lik finansiering Fagforbundets landsstyre krever at statsråd Øystein Djupedal rydder opp og utarbeider en felles tilskudds- og finansieringsordning for fagskolesystemet. Fremdeles er det slik at studentene på fagskolene, utenom de tekniske fagene, må betale for utdanninga sjøl. De tekniske studentene får dekket utdanningen. «Dette er en forskjellsbehandling som verken vi eller den rødgrønne regjeringen kan leve med,» heter det i uttalelsen fra landsstyret. Fagforbundet understreker at rekrutteringsbehovene, ikke minst innen helse- og sosialsektoren, underbygger behovet for en godt fungerende fagskole. Forbundet peker også på de likestillingsmessige konsekvenser ved dagens forskjellsbehandling. I dag nyter de fleste mannsdominerte fagskoleutdanningene godt av statlig tilskudd, mens fagskoler med flest kvinnelige studenter stort sett er basert på egenbetaling.    KES Fagdag for ernæringsfagarbeiderne 15 ernæringsfagarbeiderne møttes til konferanse i Bergen i juni. – Deler av Omsorgsmeldingen var ett tema, opplyser Petter Johansen, leder av Fagforbundets faggruppe for ernæringsfagarbeidere. Deltakerne var svært fornøyd med foreleser fra Haukeland, Randi Tangvik. – Hun ga en fin og motiverende informasjon om hvordan Prosjektet Ernæringsstrategi i Helse Bergen ble etablert og hvordan det arbeides, syns Johansen. – Et annet hovedtema, Hazard Analysis Critical Control Point, opplevde vi sammen med deltakere fra Hordaland på en fagdag som de arrangerte lokalt. Også her fikk vi en veldig god forelesning som nå ligger på Hordaland SHS sin hjemmeside.    KES Helsefagarbeiderne må inn på sykehusene Det er dessverre ingen selvfølge at helsefagarbeidere får arbeide på sykehus. Vi kan nå glede oss over at helsefagarbeidernes plass i sykehus er innlemmet i læreplanen, men det er fremdeles skepsis mot å ta dem inn. Fagforbundet krever at helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad går ut offentlig og sier at helsefagarbeiderne skal inn på sykehusene. Planer og virkelighet står fjernt fra hverandre. I oppdragsdokumentet fra departementet legges det trykk på foretakenes forpliktelser til å ta imot studenter, elever og lærlinger. Det er fint at planene er nedskrevet, men det hadde vært langt bedre om det ble noe av dem. Fagforbundet har bedt helse- og omsorgsdepartementet ta KJELLFRID T. BLAKSTAD «Seksjon helse og sosial understreker at det alltid vil være behov for omsorgsarbeid på sykehusene.» styringsgrep. Myndighetene må sette saken i høysetet slik at intensjonen i oppdragsdokumentet blir fulgt opp på en mye mer forpliktende måte. Helseministeren har tatt på seg å følge lærling Marianne Søbakken (18) på veien til jobb som helsefagarbeider. Vi håper Fagforbundets fadderinitiativ bidrar til at Mariannes kompetanse blir tatt vare på – og ikke kastet ut, slik virkeligheten er flere steder i landet. Ahus, Ringerike sykehus og Sykehuset innlandet er blant dem som ønsker å fjerne hjelpepleierstillingene. Den kommende yrkesgruppen helsefagarbeider er heller ikke velkommen. Seksjon helse og sosial understreker at det alltid vil være behov for omsorgsarbeid på sykehusene. Det vil alltid være pasienter i sengene som trenger hjelp. Det vil alltid være behov for helsefagarbeidernes og hjelpepleiernes kompetanse. Heldigvis har flere innsett det. Ullevål sykehus tar inn 12 lærlinger, og vi møter også godvilje i flere helseforetak. Statistikken sier sitt om utfordringen. I 2020 kommer det til å mangle nærmere 30.000 helsefagarbeidere i Norge. Vi – og sykehusene – har ikke råd til å la være å satse på helsenorges infanterister. Yrkesstoltheten må bygges opp – ikke undergraves – for å sikre rekruttering. Utestenging og uvilje fra sykehusene gir et svært uheldig signal til de som vurderer å velge omsorg og helsefagarbeid som levevei. 46 > Fagbladet 8/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL