SEKSJONSLEDER Tverrfaglig FAG Integrering Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) foreslår å opprette en faglig arbeidsgruppe for ansatte innenfor integreringsfeltet – Fag Integrering – på tvers av seksjonene. SKKO tar ansvar for å koordinere arbeidet for en slik arbeidsgruppe både økonomisk og administrativt, men i samarbeid med de andre seksjonene. Både SKKO, Seksjon helse og sosial (SHS) og Seksjon kontor og administrasjon (SKA) har sett muligheten for å verve nye langtidsutdannede medlemmer innen integreringsfeltet. Arbeidsområdet er sammensatt, og derfor må et samarbeid på tvers av seksjonene til for å for å sette et yrkesfaglig fokus på disse yrkesgruppene og de utfordringene de står overfor. Asylmottaksarbeidere og tolker Fagforbundets eneste yrkesfaglige Fag Barnehage tilbud innenfor integreringsfeltet i dag er til asylmottaksarbeiderne, og i noen grad tolker som er med i SHS. Fagforbundet har en del tolker som medlemmer, særlig fra de offentlige tolketjenestene. Økende bruk av anbudsrunder for tolketjenester har bidratt til å svekke tolkekvaliteten og de seriøse aktørene. Rådgivere og konsulenter. Ansatte som jobber med introduksjonsordningen og bosetting av flyktninger og asylsøkere i kommunene har hittil ikke fått særskilt fokus. Mange av disse tilhører enten SKA eller SKKO. Mangfold SKKO foreslår å sette sammen arbeidsgruppa FAG Integrering med medlemmer fra ulike deler av integreringsområdet for å sikre både mangfold og bredde.    MW Faglig arbeidsgruppe for barnehage har valgt Gry Aasland som leder. Medlemmene i gruppa har bred erfaring og skal arbeide videre med bemanningssituasjonen for de tilsatte i barnehagen med fokus på barne- og ungdomsarbeiderens plass. Ny foreningsleder Vidar Veseth har overtatt som leder for Norsk Forening for Asylmottaksarbeidere etter Knut Jørgen Kvilhaugsvik. Vidar Veseth jobber på Arna Mottak, og kan treffes på telefon 952 26 039.    MoS FAG Kultur Faglig arbeidsgruppe for kultur valgte på sitt første møte i mai Anne Karin Utsi til leder. FAG Kultur har fått i oppdrag å utvikle en strategi for å få kulturloven til å virke på en god måte i kommunene.    MW MW SKKO-håndbok og kurs En arbeidsgruppe skal lage en felles mal for en SKKO-håndbok og et kursopplegg. Gruppa skal bruke fylkenes innsendte kursopplegg og håndbøker som grunnlag. Tre fylkesledere, SKKO-administrasjonen og en fra seksjonsstyret vil også invitere organisasjonsenheten i arbeidsgruppa. Etter at malen for SKKO-håndboka er ferdig, skal den ut på «høring». Det vil bli satt av god tid til oppfølging av dette på SKKO sin konferanse 16. og 17. oktober.    MW Stem for kvalitet Alle bor i en kommune, heter det så selvfølgelig. De aller, aller fleste av oss er også svært glade i kommunen vår – enten den er arbeidsplass, tjenesteleverandør eller «bare» stedet vi bor. Likevel er ikke alle med og bestemmer. Valgdeltakelsen ved kommune- og fylkestingsvalg er lavere enn ved stortingsvalg, og den har sunket. Det burde ikke være sånn blant oss som jobber i kommunen. Vi stemmer jo på hvem som skal bli våre arbeidsgivere i de neste fire åra. Ingen vet bedre enn de ansatte hva som er viktig for kommunen. Det er gode velferdstilbud til alle innbyggerne – der de trenger det, når de trenger det, og uten at lommeboka skal avgjøre valget av tjenester. Dette må kommunen levere, men klarer det ikke hvis borgerlige partier får styre. I forrige regjeringsperiode ble kommunene sultefôret av disse partiene. De METTE HENRIKSEN AAS satser på privat velferd og ønsker å undergrave og konkurranseutsette «Ikke kast bort stemmen din på et parti som vil legge ned jobben din!» det kommunale velferdstilbudet. Ikke kast bort stemmen din på et parti som vil legge ned jobben din! Soria Moria-erklæringa slår fast at alle innbyggere skal ha tilgang på tilpassede velferdstjenester av god kvalitet gjennom det offentlige. Så langt har den rødgrønne regjeringas økte midler til kommunene gitt over 11.400 nye barnehageplasser, mer enn 2000 nye årsverk i barnehager og 1350 i grunnskolen. Fortsatt innsats for å styrke kompetansen i SFO, skole og barnehage er nødvendig. Stem på de som vil gjøre noe for å få flere lærlingplasser i barne- og ungdomsarbeiderfaget i din kommune. Stem på de som tar ansvar for at alle skal ha lik rett til en god skolefritidsordning og vil holde foreldrebetalinga på et nivå alle har råd til. Også på kulturområdet har et flertall kommuner kunnet øke innsatsen fordi økonomien har blitt bedre. Kulturtilbudene skal også være tilgjengelig for alle, gjennom åpne folkebiblioteker, aktiviteter, kulturell skolesekk, rimelig kulturskole med plass til alle og kulturhus. Selv om næringslivet kan bidra og alle gode krefter kan utrette mye i fellesskap, trengs det penger og bevisst planlegging for at alle skal få oppleve og delta i kulturlivet. Stem på de partiene som tar kultur på alvor og tør å prioritere det på kommunens budsjett. Er du glad i kommunen? Stem på de som vil den og dens innbyggere vel, den 10. september! fbaargang2007 fbseksjonKIR