> EIENDOMSSKATT I SKEDSMO • Kommunen har 45.000 innbyggere, fordelt på knappe 77 kvadratkilometer. • Eiendomsskatten ble innført 1. januar 2005. • Skattesatsen er på to promille av eiendommens verdi. Bunnfradraget er på 1 million. I tillegg reduseres boligtaksten med tjue prosent gjennom en såkalt sikkerhetsmargin. • Inntektene er på cirka 30 millioner årlig og utløser lån på flere hundre millioner kroner. • For pengene er det bygd tre skoler, en barnehage, et friluftsbad, et friidrettsanlegg, garderober, skateboardramper, lysløyper, fotballbinger, kunstgressbaner, en miljøgate, en gågate og en skulpturpark. SKATTEPENGER: Idrettsanlegget på Skjetten er det neste som skal få ny kunstgressbane. nye pc-er til skolen, utbedret og gjort tilgjengelig lysløyper, bygd garderobeanlegg på stadioene, satt i gang en ungdomsklubb, installert skateboardramper, istandsatt et friluftsbad og rullet ut et friidrettsanlegg. – Det kjekke er at når kommunen først bevilger penger til idrettsanlegg, utløser det ganske betydelige statlige tildelinger, blant annet tippemidler. Det nye Strømmen stadion kostet for eksempel kommunen 6,3 millioner kroner. På toppen fikk vi 2,3 millioner kroner fra staten. Den nest største posten er infrastruktur. Tiltakene her innbefatter en miljøgate i Strømmen, en gågate i Lillestrøm og et turveikart. Noe penger har også sildret ned til kultursatsinger, blant annet til en skulpturpark. Forsiktighetslinje – I utgangspunktet ønsket vi kun å beskatte næringseiendommer. Men det åpnet ikke loven for. Derfor innførte vi skatten for alle typer eiendommer. Vi prøvde da å skjerme boligene så godt som mulig, sier Finn Amundsen, rådgiver ved eiendomsskattekontoret. Bunnfradraget på 1 million kroner er det høyeste noen kommune har. Samtidig informerer kommunen aktivt om muligheten til å søke om fritak for de med nedsatt betalingsevne. Forsiktighetslinjen betyr at omtrent halvparten av boligene i kommunen enten er fritatt for skatten eller betaler under tusen kroner i året. – Hvis noen mener de er blitt feilbehandlet, har vi den åpne dørens politikk, og vi går gjerne en ekstra runde med saken. Klager handler ofte om eiendomsarealet eller at vi ikke har registrert nok boenheter i huset, for eksempel en hybel, påpeker Amundsen. Ønsker lovrevisjon – Jeg er veldig enig i at eiendomsskatten skal vedtas lokalt. La oss NÆRHET: Fordelen med eiendomsskatten er at pengene brukes lokalt, mener Finn Amundsen, rådgiver på eiendomsskattekontoret. ikke statliggjøre den. Kommunens innbyggere bør kunne etterprøve pengebruken. Inntektene bør gå til noe ekstraordinært, og ikke bare havne i et stort sluk, mener ordfører Anita Orlund. Dagens lovverk for eiendomsskatten er for rigid, mener hun. – Jeg ønsker en revisjon av loven som gjør at kommunen kan tilpasse den til sin egen situasjon og som tillater kommunene å skille mellom bolig og næringseiendom. Fagbladet 8/2007 > 31 fbaargang2007 fbseksjonKON