SEKSJONSLEDER Sykehussatsingen forsterkes Tillitsvalgte ved femten sykehus innkalles til konferanse i oktober/november. Fagforbundets kontorseksjon er ansvarlig. Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon (SKA) har som mål å bli den ledende kontorfaglige fagorganisasjonen på sykehusene. SKA-styret vedtok å sette av 40.000 kroner til spesifikke faglige tiltak rettet mot administrativt personale der. Fagforeninger kan søke om midler. Styret anbefaler også at Fagforbundet setter i verk et prosjekt for å verve langtidsutdannede innen kontor i kommunene.    VeV Satser på asylmottaksarbeidere, tolker og bosettere Nå vil Fagforbundet intensivere arbeidet med å verve kommunalt ansatte som jobber med innvandring og integrering. En ny faglig arbeidsgruppe vil lede arbeidet. Spinkelt tilbud Fagforbundets eneste yrkesfaglige tilbud innenfor integreringsfeltet er rettet mot asylmottaksarbeiderne, som har sin egen fagforening i Norsk Forening for Asylmottaksarbeidere. Fagforbundet har også en del tolker som medlemmer, særlig fra de offentlige tolketjenestene. Dess- verre har den økende bruken av anbudsrunder for tolketjenester bidratt til å svekke tolkekvaliteten, idet flere useriøse aktører melder sin ankomst. Ny arbeidsgruppe Heller ikke ansatte som jobber med introduksjonsordningen og bosetting av flyktninger og asylsøkere har fått noen oppfølging. Fagforbundet foreslår å opprette en arbeidsgruppe, FAG Integrering, med medlemmer fra ulike deler av integreringsområdet for å sikre både mangfold og bredde.    MoS Håndbok i seksjonsarbeid Fagforbundet Hedmark har laget en 18-siders håndbok om hvordan seksjonsarbeidet lokalt kan drives. Boka ligger på nettsiden deres, og den er et forsøk på å samle aktuelt stoff som kan være til hjelp for seksjonstillitsvalgte i den daglige jobben. Håndboka er ikke utfyllende. Tanken bak er at den hele tiden skal være åpen for innspill og oppdate- ringer, et sted der folk kan utveksle erfaringer og ideer. Av kapitler som nå ligger ute, kan vi nevne formidling av yrkesfaglige kurs, forslag til yrkesfaglige kurs, vedtekter, aktuelle internettadresser, hvordan en kan få AOFstøtte til lokale kurs, samt brosjyrer og yrkesark. Du finner håndboka på seksjonssidene til www.fagforbundet.no/hedmark/ PF Arbeidsmiljøkonferansen i Ulvik Denne konferansen er i ferd med å befeste seg som en tradisjon i Hordaland, og arbeidet med årets konferanse har vært i full gang en stund allerede. Datoen for konferansen er satt til 16. og 17. oktober. Fjorårets konferanse fikk mange gode tilbakemeldinger. Dette er en god møte- plass for arbeidsgiver og arbeidstaker, og det gir vernetjenesten en god mulighet til å sette arbeidsmiljøet øverst på dagsorden. Målgruppen for konferansen er alle som er opptatt av arbeidsmiljøet – både politisk og administrativ ledelse, tillitsvalgte og vernetjenesten. PF Din stemme teller Valgdagen nærmer seg med stormskritt, og kanskje er det akkurat din stemme som avgjør i din kommune og ditt fylke. Ansatte i kommuner og fylkeskommuner har en spesiell interesse av å delta i valget; det er nemlig våre egne arbeidsgivere som skal velges. Vi vet av erfaring at det ikke er likegyldig hvilke holdninger politikerne har til de ansatte og deres organisasjoner. Siden den rødgrønne regjeringa overtok etter stortingsvalget i 2005, har norske kommuner fått et kraftig økonomisk løft. 14 milliarder i økte inntekter, og disse pengene blir brukt på velferd GERD EVA VOLDEN «Det gjelder å ha medspillere i kommuneledelsen og blant flertallet av politikerne.» for innbyggerne. Påstander fra høyrekreftene om at den sterke velferdsstaten er gammeldags og utgått på dato, er gjort til skamme. De nordiske landene, med sine sterke velferdssamfunn og sterke fagforeninger, er blant de landene som lykkes best. Når det er sagt, så gjelder fortsatt det kjente munnhellet: «Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl.» Fagforbundet, med sine 20.000 tillitsvalgte, vet at det medfører hardt arbeid for å nå fram med synspunktene våre. Kvalitetskommunene, eBygg2009 og ikke minst våre modellkommuner, er prosjekter som skal bidra til en bedre hverdag for innbyggerne. Da gjelder det å ha medspillere i kommuneledelsen og blant flertallet av politikerne. Det er et lokalvalg vi står foran. I mange saker går de politiske skillelinjene på tvers av hva de gjør i rikspolitikken, og personlige egenskaper hos politikerne blir vektlagt i større grad. Jeg synes dette er bra. Det er bra for demokratiet, men vi bør ikke glemme hva de ulike partiene mener om sentrale spørsmål som angår arbeidsplassene våre og velferden til innbyggerne. Jeg tror at den viktigste garantien for at kommunene skal fortsette den gode utviklingen de er inne i nå, er at regjeringas politikk følges opp lokalt. Derfor har vi som arbeidstakere og befolkningen interesse av at kommunestyrer og fylkesting får en sammensetning som sikrer dette. Godt valg! 38 > Fagbladet 8/2007 fbaargang2007 fbseksjonKON