DEBATT > ORGANISASJON Usynlig forbund Svar på innlegg i Fagbladet nr. 6–7/2007 fra Vigdis Espedal Svendsen, hjelpepleier i hjemmesykepleien, Asker. Hjelpepleiere som til daglig takler utfordringene i pleie- og omsorgstjenestene kan lett oppleve seg lite verdsatt når det stadig fokuseres på mangelen av en annen yrkesgruppe; sykepleiere. Særlig når en vet at mangelen på hjelpepleiere, og i fremtiden også helsefagarbeidere, er og blir den største utfordringen for kommunene. Forslag og initiativ til avkortet sykepleierutdanning for hjelpepleiere har dessverre stadig strandet, men vi er enig med deg i at dette er et fornuftig tiltak, og selvsagt langt å foretrekke framfor å importere personell. Størst er imidlertid mangelen på hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Sentrale myndigheter ser betydningen av den viktige jobben som hjelpepleierne gjør, og dette kommer klart til uttrykk i satsingen på «Aksjon helsefagarbeider». Dette er et prosjekt for å fremme rekrutteringen til helsefagarbeider-yrket, og Fagforbundet er eneste arbeidstakerorganisasjon som er i med i prosjektet. Vi har hver måned oversikt over hvor ofte Fagforbundet har vært framme i media, og det er ikke lite. Størst er tilstedeværelsen i aviser. TV kan i en del sammenheng være et sterkere medium enn avisspaltene. Fagforbundet har oppnådd mye siden etableringen. Her vil vi trekke fram noen av de viktigste sakene: Lønnsutviklingen for hjelpepleierne har vært omtrent det dobbelte i den perioden forbundet har samarbeidet med LO, sammenliknet med hva som ble oppnådd for hjelpepleiere i den forrige hovedorganisasjonen. Det betyr på ingen måte at Fagforbundet er fornøyd med den lønnen hjelpepleiere har i forhold til jobben de utfører. Men det viser at LO er en sterk hovedorganisasjon som har tyngde i lønnsoppgjørene for sine medlemmer. Ufrivillig deltid har vært en kampsak for hjelpepleiere i svært mange år. LO har et sterkt engasjement og en stor påvirkningskraft inn mot regjeringen i denne saken. Fagforbundet har et aktivt engasjement i likestillingsspørsmål, herunder arbeid for likelønn, sidestilling av skift/turnus mv. Skal en arbeidstakerorganisasjon ivareta sine medlemmer på en best mulig måte, må en ha størst mulig påvirkningskraft. Fagforbundet gir støtte til de tre partiene som er opptatt av mange av de samme sakene som Fagforbundet. Det innebærer selvsagt ikke at Fagforbundet eller LO er enig i alt regjeringen foretar seg. Men vi har et samarbeid der forbundet kan få fram de sakene som vi er opptatt av for å ivareta medlemmene. Fagforbundet er det eneste forbundet innen LO som har stor tyngde av medlemmer innen helsetjenesteområdet; dette gir Fagforbundet en unik mulighet til å fremme synspunkter i saker på det helsefaglige/-helsepolitiske området. Pensjonssaken er et eksempel på at dersom vi ikke er enig med regjeringen, så sier både Fagforbundet og LO klart fra om det. Fagforbundet arbeider kontinuerlig for bedre lønns- og arbeidsforhold og bedre faglige tilbud for både hjelpepleiere og andre yrkesgrupper i sektoren. Den dagen forbundet kan slå seg på brystet og si seg fornøyd med medlemmenes forhold, er dessverre langt unna. Vi trenger innspill og synspunkter fra deg og andre medlemmer. Vi håper du velger å fortsatt stå som medlem i Fagforbundet, og at du finner det meningsfullt å diskutere både her i Fagbladet og på våre medlemsmøter og andre av forbundets fora. Det er gjennom diskusjon og meningsbrytning organisasjonen utvikler seg og holdes levende! Takk for ditt innlegg i Fagbladet. (Innlegget er forkortet.) Kjellfrid T. Blakstad, leder Fagforbundet Seksjon helse og sosial > PENSJON Pensjonen blir ikke lenger solidarisk I Fagbladet nummer 5/2007 angriper statssekretær Jan-Erik Støstad artikkelen min i februarnummeret om alderspensjonsreformen. Det er ganske grovt når han som politiker sier at jeg som professor i trygd misforstår reformen. Det ser heller ut til å være vanskelig for en Ap-politiker å forsvare prinsippvedtakene i Stortinget i april. Når jeg sier at hovedintensjonen til regjeringen er at vi stort sett skal få tilbake det som vi betaler inn, svarer Støstad at det er sterkt villedende. Hovedintensjonen er å trygge framtidas pensjoner, sier han. Det er politi-    > KURS I FAGFORBUNDET Tillitsvalgtskolering – tariff Tema: Fase 2-skolering for tillitsvalgte i lover og avtaler – særløp på tariffområdene staten, HSH, PBL, KA og NHO Modulene har følgende tema: • Ansettelser • Oppsigelse/omplassering • Medbestemmelse • Forhandlinger • Lønn • Arbeidstid • Ferie og fritid • Pensjon, sykelønn, forsikringer og yrkesskade. Østlandet, Vestlandet og Sørlandet: Sted: Rica Hotell Hamar, 2320 Furnes Tid: 10.14. september 2007. Påmeldingsfrist: 17. august til egen fagforening Møre og Romsdal , Nord- og SørTrøndelag, Nordland, Troms og Finnmark: Sted: Rica Hell Hotell, Stjørdal Tid: 24. 28. september 2007 Påmeldingsfrist: 7. september til egen fagforening Påmelding: Sendes på eget søknadsskjema til egen fagforening. Søknadskjema finnes på tillitsvalgtnettet og i egen fagforening. Det søkes egen fagforening om dekning av reise og opphold. For ytterligere opplysninger: Berit Eskerud, telf. 23064613– berit.eskerud@fagforbundet.no Karin B. Fossheim, telf. 23064513 – karin.boyum.fossheim@fagforbundet.no Fagbladet 8/2007 > 49 fbaargang2007 fbseksjonKON